Deklaracja dostępności serwisu Przedszkole Samorządowe Nr 87 w Białymstoku

Przedszkole Samorządowe Nr 87 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Przedszkole Samorządowe Nr 87 w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Przedszkole Samorządowe Nr 87 w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-11-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-11-15. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-11-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Zaręba, adres poczty elektronicznej zsps5@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 856615134. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Białymstoku

Adres organu odwoławczego: ul. Magnoliowa 13, 15-669 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: zsps5@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 661-51-34

Dostępność architektoniczna

1. Aby wejść do budynku przedszkola należy pokonać 5 stopni (jest dostępny podjazd) oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Przedszkole znajduje się na półpiętrze - należy pokonać 10 stopni.

2. Można wejść do przedszkola również wejściem głównym szkoły. Wejście główne szkoły umożliwia podjazd osobom niepełnosprawnym

3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

4. Kancelaria znajduje się na półpiętrze na parterze, naprzeciw wejścia głównego.

5. Zamontowana platforma przyschodowa umożliwia dostęp dla osób niepełnosprawnych (np. poruszających się na wózkach) do korytarzy na parterze.

6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

7. Na terenie przedszkola nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych. Publiczny parking znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły, przy ul. Magnoliowej.

8. Do budynku  można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

9. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Przedszkole Samorządowe nr 87 w Białymstoku

ul. Magnoliowa 13
15 - 669  Białystok
tel. 85 652 22 84

Powrót na początek strony